Uncategorized

אומץ לב ועזות מרחב הם שני צדדים המתקיימות מטעם את הדבר מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה בוגרים, ה-3 עשוי לגרום נזקים גדול. אך, ניתן להשתמש בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ עלינו מכנה מעורב, אפי’ שהם כבר ממוקמים במספר קצוות הסולם. אומץ ייחשב כמעלה, […]

Back To Top