Uncategorized

המוות הינו אבי אבות הטומאה, מכיון אשר הוא מקיימת אשליה לפיה למקרה אלו מצא את מותו כולם נגמר, במידה ש ה-אמת זו שבמוות מסתלקת הנשמה מבין גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

פרשת השבוע מקיימת באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. כמה עולה ספר תורה מוזהרים איננו ליטמא למת […]

Back To Top